• <h2> Australia z Nowa Zelandią </h2>
 • <h2>Indie z Goa, plus Dubaj</h2
 • <h2>Kambodża. Pamiątki imperium khmerskiego</h2>
 • <h2> Peru. W poszukiwaniu inkaskich skarbów</h2>
 • <h2>Szanghaj. Wrota Państwa Środka</h2>
 • <h2> Peru. W poszukiwaniu inkaskich skarbów</h2>
 • <h2> Galapagos. Szlakiem Wysp Zaczarowanych.</h2>
 • <h2>Hongkong. Brama Państwa Środka</h2>
 • <h2> Galapagos. Szlakiem Wysp Zaczarowanych</h2>
 • <h2>Laos. W poszukiwaniu ciszy</h2>
 • <h2>Australia z Nowa Zelandią</h2>
 • <h2> Australia z Nowa Zelandią </h2>
 • <h2>Armenia z Gruzją 2018 </h2>
 • <h2>Chile, Argentyna z Patagonią 2019</h2>

Polityka prywatności

Polityka prywatności Biuro Podróży Premium Travel, prowadzonego przez Turlink Sebastian Wieczorek

Polityka ochrony danych osobowych Turlink dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały bezpieczne. W związku z tym udostępniamy poniższy dokument przedstawiający  zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z produktów Biura Podróży Premium Travel.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych? Przepisy  regulowane są w oparciu o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem danych osobowych jest Turlink Sebastian Wieczorek, adres siedziby: 53-203 Wrocław, ul. Hallera 190/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta Wrocławia, NIP 764-205- 67-15,

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych? W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres e-mailowy biura lub telefoniczne (zakładka kontakt),

W jakim celu/ celach będą przetwarzane moje dane? 

 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych),
 • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);
 • archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ,co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);
 • oferowania przez Turlink produktów i usług bezpośrednio użytkownikom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);
 • zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)
 • weryfikacji tożsamości Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych),

Jakie dane będą przetwarzane? Dane, które możemy przetwarzać to: nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, adres e-mail, płeć, numeru telefonu, adres zamieszkania/ zameldowania, obywatelstwo. Jeżeli jest to wymagane destynacją turystyczną to także w zakresie danych z dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Poza podanymi danymi, mogą być to także takie jak: miejsce urodzenia, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu (paszport i dowód osobisty).

 Komu zostaną udostępnione dane osobowe? Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług oraz wymogów innym odbiorcom tj.: ubezpieczycielowi, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych , kontrahentom realizującym usługi na rzecz Premium Travel. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży (np. Polisa Ubezpieczeniowa).

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?W celu realizacji umowy zawartej z Premium Travel Turlink Sebastian Wieczorek  dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. W takim wypadku, przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.

Jak długo będą przetwarzane moje dane? 

 • jeśli dane dotyczą umowy zawartej z Turlink Sebastian Wieczorek to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Prawa w stosunku do moich danych:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd mamy dane? Dane zostały pozyskane w trakcie podpisania umowy. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego ze strony internetowej.

Jak chronimy dane? Zapewniamy odpowiednie środki techniczne (programy szyfrujące oraz antywirusowe) i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego  i aplikacji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Gdzie nas znaleźć

Dane kontaktowe

Premium Travel Team - Wrocław
Wysokość zabezpieczenia finansowego
215 390 PLN
Zasięg terytorialny działalności: cały świat.